Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ PRZY PARAFII ŚW.PAWŁA APOSTOŁA W ELBLĄGU

14 grudnia 2008 roku z inicjatywy o. Artura Kernera ,ówczesnego proboszcza naszej parafii, i dziesięciu osób świeckich zorganizowano spotkanie celem powołania przy naszej parafii Oddziału Akcji Katolickiej. 7 marca 2009 r. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej powołał POAK przy parafii św. Pawła Apostoła w Elblągu, natomiast ks. biskup Jan Styrna powołał dekretami : prezesa Oddziału, którym została  p. Jolanta Jankowska i asystenta kościelnego o. Artura Kernera. Aktualnie asystentem kościelnym jest, obecny proboszcz parafii, O. Grzegorz Piśko

Dlaczego Akcja Katolicka?

Przemiany cywilizacyjne na przełomie wieków XIX i XX, prócz niewątpliwych korzyści, wywołały też wiele negatywnych zjawisk, już na początku wieku XX pojawiły się trudności społeczne, polityczne i gospodarcze. Głównym złem tych czasów było usiłowanie odrzucenia Boga, wykluczenie Jego prawa z życia społeczno-politycznego i gospodarczego wielu narodów. Sprzyjały temu prądy oświecenia, sekularyzmu i liberalizmu – przyjazne indywidualizmowi, który prowadził do odrzucenia zasad moralnych w życiu osobistym i społecznym. Nic więc dziwnego, że papież Pius X, za najważniejszą sprawę uznał przywrócenie światu Boga i Jego prawa. Już w encyklice inauguracyjnej ogłosił, że jego głównym pragnieniem jest „Instaurare omnia In Christo” (Odnowić wszystko w Chrystusie). Ojciec Święty wykluczał jakiekolwiek kompromisy ze światem, który pozbawiał Boga właściwego Mu miejsca w życiu społecznym. W tym też celu zainicjował w Kościele ruch, któremu nadał imię „Akcja Katolicka”. W encyklice „Il fermo propositio” wyłożył zasady teologiczne i organizacyjne Akcji Katolickiej.

Jego następca papież Pius XI powołał w 1922r. Akcję Katolicką, jako organizację religijno-społeczną. Formację tę, angażującą ludzi świeckich, pojmował jako „przedłużenie ramienia apostolatu hierarchicznego”. Pełne ramy organizacyjne sformułował Papież w encyklice „Ubi arcato Dei”, a następnie ogłosił encyklikę „O Akcji Katolickiej”. Celem Akcji Katolickiej, według Piusa XI, było odnowienie życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie przez chrystianizację wszystkich dziedzin życia.

W Polsce Akcja Katolicka została założona w czasie obrad Konferencji Episkopatu Polski w dniach 28-30 IX 1930r. w Poznaniu. Statut polskiej AK zatwierdził papież Pius XI 27 XI 1930r. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce obrano św. Wojciecha, a główną uroczystość wyznaczono na święto Chrystusa Króla. Do wybuch II wojny światowej Akcja Katolicka w Polsce liczyła około 750 tysięcy członków.

Po zakończeniu działań wojennych ówczesne komunistyczne władze zakazały działalności AK w Polsce. Dopiero po 1989 roku zaistniały sprzyjające warunki do reaktywowania AK w Polsce. Impulsem były słowa papieża Jana Pawła II skierowane do biskupów polskich podczas wizyty ad limina apostolorum 12 I 1993roku, „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”. Pierwsze Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej i Parafialne Odziały zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II.

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia podstawowym terenem jego działalności jest parafia,dopiero potem teren diecezji i kraju w zależności od konkretnych potrzeb. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.

Przykłady działań Oddziału Akcji Katolickiej naszej parafii:

Formacja religijna

-comiesięczne spotkania formacyjne, podczas których katechezę głosi asystent parafialny AK o. Kamil Szczupaczyński. Odbywają się one w bibliotece parafialnej o godz.19.00,

– pogłębianie znajomości Pisma Świętego i modlitwa Słowem Bożym metodą lectio divina,

– organizacja dni skupienia

-uczestnictwo w rekolekcjach i pielgrzymkach organizowanych przez DIAK.

 

 Działalność religijno-społeczna

– prowadzenie spotkań z narzeczonymi w ramach Poradni Rodzinnej

-założenie i prowadzenie biblioteki parafialnej

-pomoc parafialnej Caritas

-zorganizowanie Dnia Świętości Życia i Duchowej Adopcji

-organizowanie spotkań integracyjnych dla wszystkich wspólnot istniejących przy naszej parafii w dniu uroczystości Chrystusa Króla ( święto patronalne AK)

-rozprowadzanie cegiełek na pokrycie kosztów remontu kościoła

  • organizacja festynów parafialnych we współpracy z pozostałymi wspólnotami
  • sprzedaż flag narodowych przed 11 listopada
  • zorganizowanie wycieczki do Malborka
  • zorganizowanie balu parafialnego

Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkich tych, którzy do tej pory nie odnaleźli swojego miejsca we wspólnotach działających przy naszej parafii zapraszamy na nasze spotkania. Kościół potrzebuje ludzi świeckich głoszących odważnie naukę Chrystusa nie tylko w świątyni, ale również i w życiu codziennym. Nasza parafia potrzebuje Ciebie.

Zapraszamy i czekamy

 

Skills

Posted on

14 marca 2015