Rewitalizacja

obiektów Klasztoru OO. Franciszkanów w Elblągu

wraz z utworzeniem Izby Pamięci o. Klimuszki
oraz przystosowaniem obiektów na działania społeczne i turystyczne

 

Idea rewitalizacji, a tym samym stworzenia oferty dla mieszkańców miasta, zrodziła się wśród elbląskich franciszkanów w roku 2015. Po uzyskaniu pozwolenia od przełożonych zakonnych, zostały rozpoczęte przygotowania dokumentów i wniosku o dotację ze środków unijnych. Prace rozpoczęto we wrześniu 2019 r., kiedy to zostały już spełnione wszystkie wymogi formalne i podpisano stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Za główny cel rewitalizacji obrano stworzenie oferty, poprzez którą klasztor mógłby wyjść naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Wśród przeprowadzonych prac znalazły się: wykorzystanie budynku dawnej organistówki na świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży prowadzoną przez Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych “Przyjazny krąg”; utworzenie w dawnej kaplicy cmentarnej Izby Pamięci o. Andrzeja Klimuszki (nota bene honorowego obywatela miasta Elbląga); konserwacja i odnowienie wieży zabytkowego kościoła św. Pawła Apostoła w Elblągu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Domu Parafialnego im. o. Andrzeja Klimuszki z wymianą dachu oraz wewnętrznym remontem części pomieszczeń. W wyremontowanym budynku otworzono również bibliotekę parafialną. Pod koniec wakacji 2020 roku prace zostały zakończone i budynki zostały udostępnione, chociaż w rozwinięciu pełnej działalności przeszkodziła wówczas pandemia koronawirusa.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja 4 obiektów (w tym zabytkowych) wraz z zagospodarowaniem terenu, składających się na teren Klasztoru OO Franciszkanów w Elblągu. Kościół św. Pawła powstał pod koniec XIX w. i stanowi jeden z cenniejszych obiektów zabytkowych Elbląga. W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia.
W zakres robót budowlanych wchodzi:

  1. Rewitalizacja zabytkowego obiektu – wzmocnienie konstrukcji ścian, konserwacja wątku ceglanego, konserwacja tynków, konserwacja elementów metalowych (w zakresie wieży kościoła).
  2. Adaptacja obiektu dawnej organistówki na świetlicę środowiskową: roboty ciesielskie i stolarskie, dekarskie, murarskie, stolarka okienna i drzwiowa, termomodernizacja, instalacje sanitarne, zabezpieczenie przed wilgocią. Powierzchnia zabudowy – 173,17 m2.
  3. Dom Ojca Klimuszki: roboty dekarskie, murarskie, stolarka okienna i drzwiowa (wewnętrzna), termomodernizacja, obróbki blacharskie, prace termoizolacyjne, instalacje: sanitarne, elektryczne, zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Powierzchnia zabudowy – 318,74 m2.
  4. Modernizacja kaplicy cmentarnej – Izby Pamięci o. Klimuszki: roboty ciesielskie, dekarskie, murarskie, posadzkowe, instalacje: elektryczna, zabezpieczenie przeciwwilgociowe, stolarka okienna i drzwiowa, prace wykończeniowe tynkarskie i malarskie. Powierzchnia zabudowy – 59,32 m2.
  5. W zakresie wyposażenia świetlicy środowiskowej oraz Domu O. Klimuszki – świetlica socjoterapeutyczna prowadzona przez Partnera Projektu.

Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców miasta, zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, ułatwienie dostępu do usług socjalnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Elbląga

Planowane efekty: W rezultacie zaplanowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu: – Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach – 8000 osób/rok

Wartość projektu: 2 980 006.75, dofinansowanie: 2 339 698.46

Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika
Rewitalizacja grafika